ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2564
กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการรับนักเรียน

นักเรียนชั้น ม.1
จำนวนรับ รวมทั้งหมด 360 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด 692 คน
นักเรียนชั้น ม.4
จำนวนรับ รวมทั้งหมด 528 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด 733 คน

ข้อมูลการรับนักเรียน แยกประเภท

ประเภทการรับสมัคร ม.1 จำนวนที่รับ (คน) จำนวนผู้สมัคร (คน) อัตราการแข่งขัน
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 144 65 1 : 0.45
2. นักเรียนทั่วไป 180 611 1 : 3.39
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 14 16 1 : 1.14
ประเภทการรับสมัคร ม.4 จำนวนที่รับ (คน) จำนวนผู้สมัคร (คน) อัตราการแข่งขัน
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล 450  340 1 : 0.76
2. นักเรียนทั่วไป 44 357 1 : 8.11
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 17 36 1 : 2.12
   
กลับหน้าหลัก